Contoh Karya Sastra Puisi Minangkabau Sumatera Barat

Karya sastra puisi Minangkabau cukup banyak jenisnya, antara lain pantun, pasambahan, alua, dan pidato adat. Puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa terikat. Keterikatan itu terlihat pada irama, baris, dan pada baitnya. Perhatikanlah pantun berikut ini:

Karya Sastra: Puisi Minangkabau

Rang gadih mangarek kuku,
Dikarek jo pisau sirauik,
Takarek batuang tuo,
Batuang tuo elok ka lantai,
Nagari bakaampek suku,
Bahindu babuah parauik,
Kampuang dibari batuo,
Rumah dibari batungganai.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyi seperti berikut:
Anak gadis mengerat kuku,
Dikerat dengan pisau siraut,
Terkerat pada betung tua,
Betung tua baik untuk lantai,
Nagari berempat suku,
Berhindu berbuah perut,
Kampu diberi bertua,
Rumah diberi bertungganai,

Contoh pantun lain bersajak AAAA yang terdiri dari 4 bait, 2 bait sampiran dan 2 bait isi sebagai berikut:
Kamuniang di tangah balai,
Ditutuah batambah tinggi,
Barundiang jo urang tak pandai,
Bak alu pancua duri.

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyi seperti berikut:
Kemuning di tengah balai,
Ditutuh bertambah tinggi,
Berunding dengan orang tak pandai,
Bagai alu pencukil duri.
Kedua contoh pantun diatas, selain terikat oleh baris dan baitnya, juga terikat oleh persamaan bunyi pada bagian akhir setiap baris. Kemudian, pada contoh yang pertama, empat bari pertama merupakan sampiran, empat baris terakhir merupakan isi. Sedangkan pada contoh kedua, dua baris pertama merupakan sampiran dan dua baris terakhir merupakan isi.

Selanjutnya adalah pasambahan adat, coba perhatikan:

Mintak ampunlah ambo pada Allah, maaf dimintak kanan banyak, niniak mamak pangulu, nan gadang basa batuah, nan bapucuak saba bulek, nan baurek sabana tunggang, alim ulama jo tuangku, cadiak pandai pagaran kokoh, dubalang jo ampang limo, jo manti pagawai adat, nan mudo arif budiman, bundo kanduang samo di dalam.

Manyurek di ateh pintu, mengarang di tapak tangan, malompek nan basitumpai, mancancang nan balandasan, di Datuak Parpatih tibonyo sambah. Sakali amo maimbau, sapatah rundiang nan lalu, walau datuak surang nan diimbau, batin dek adat kasadonyo, pangana batin ka nan rapek, ujuiknyo sambah ka nan banyak, saujuik sambah jo simpuah.


Sabarek bungka nan piawai, naraco luruih main daun indak basibak jo basisia, bukan bainggo jo babateh. Apolah nan ka ambo pasambahan, sajorong manggali lambah, mamakai baju biludu gandum, kok tadorong ambo manyambah, sakali gawa baribu ampun.


Dirandang-randang dimasak, dikirai-kirai dipada tatangguak ikan gulamo, dibilang-bilang  dipapa, dicurai sitambo lamo, nan satitiak bapantang hilang nan sabarih bapantang lupo, kok hilang curiang di batu, tulisam limbago tingga juo.


Takalo masok dahulu, dimusim maso saisuak, katiko langik basintak ka ateh, ketiko bumi basintak turun Nabi Adam Awa partamo, Nabi Nuh rasul kaduo. Mako tajadi di tanah kuniang, tahantak ka tiang arasy, taeda ateh kurisi, kurisi batabuah intan podi, baparmato intan baduri, baaleh kain suto, suto banamo anul banat, tanunan anak bidori, dalam sarugo tujuah pangkek.
Dst....
Dari kutipan diatas terlihat, irama yang timbul karena penggunaan kata dan pengulangan kata. Disana-sini diselang-selangi dengan pantun. Hal itu menimbulkan keindahan bunyi dan irama. Oleh karena adanya irama bunyi tersebut, maka pasambahan adat tersebut termasuk ke dalam jenis puisi Minangkabau.


Sumber Referensi:


Amran, Rusli. 1981. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Junus, Umar. 1984. Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, Suatu Problema Sosiologi Sastra. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Mahmud, St. dkk 1978. Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah. Limo Kaum: Tanpa Penerbit.
Navis, A.A 1986. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Pt Pustaka Garafitipers.
Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. Rajo. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Jakarta Mutiara.
Thaib, Darwis, glr. Dt. Sidi Bandoro. 1965. Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi: NV Nusantara.
Zulkarnaini. 1994. Modul Mata Pelajaran Muatan Lokal SLTP Terbuka. Jakarta: Depdikbud, Proyek Peningkatan Mutu dan Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP.
Ramayulis, dkk. Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau pada SD, SLTP, SLTA di Sumatera Barat. Padang: Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1984. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Karya CV.
Syarifuddin, Amir. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
Tuah, H.Datoek, tt. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.

Komentar