Fungsi Penghulu dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat

Penghulu di Minangkabau memiliki kedudukan yang terhormat. Oleh kedudukannya itu memiliki fungsi. Fungsi tersebut adalah memimpin anak dan kemenakan serta masyarakat di nagari. Dalam memimpin anak kemenakan, ia mengikuti alur adat yang berlaku. Ia berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang orang Minangkabau. Dalam melaksanakan fungsinya di nagari, ia bersama-sama dengan penghulu lain. pelaksanaan tugas atau fungsinya itu pun ia berpedoman kepada kelaziman dan garis adat di nagari tersebut.

Fungsi penghulu itu tergambar di dalam kewajibannya. Kewajiban tersebut di dalam adat disebut utang. Utang itu harus dibayar, dilunasi selama ia menjabat sebagai penghulu, selama ia berkedudukan sebagai penghulu. Utang atau kewajiban penghulu itu adalah “manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa, mamaliharo anak kamanakan, dan mamaliharo harato pusako”.

Fungsi Penghulu di Minangkabau

1. Manuruik Alua Nan Luruih

Panghulu wajib “manuruik alua nan luruih”. Alua nan luruih (alur yang lurus) adalah alua adat. Alua adat adalah peraturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh para penghulu dalam suatu nagari. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari aturan pokok. Gunanya adalah untuk mencapai tujuan.

Alua nan luruih tersebut mengandung kebenaran yang dapat diukur. Di dalam adat disebutkan:

Luruih manahan tiliak,
Balabeh manahan cubo,
Bungka manahan asah,
Ameh manahan uji,
Ameh manahan uji,
Ilmu manahan surah,
Hukum adia manahan basandiang,
Bajalan tatap di nan pasa,
Bakato tatap di nan bana.

Alua terbagi dua, yaitu Pertama alua adat dan kedua alua pusako. Alua adat adalah peraturan yang dibuat dengan kata mufakat. Ia dapat berubah sesuai dengan keadaan dan situasi. Alua pusako adalah aturan pokok yang turun-temurun dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan. Alua pusako itu tidak dapat berubah, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Contohnya:

Hutang babaia,
Pituang batarimo,
Salah batimbang,
Mati bakubua.

Salah cotok malantiangkan,
Salah makan maluluakan,
Salah ambiak mangumbalikan,
Salah ka Tuhan mintak tobat,
Salah ka manusia mintak maaf,
Sasek suruik, talangkah kumbali.

Jadi alua nan luruih itu dilaksanakan menurut kato pusako, menurut kata mufakat. Di dalam adat dikatakan “kato dahulu batapati, kato kudian kato bacari”.

2. Manampuah Jalan Nan Pasa

Penghulu wajib “manampuah jalan nan pasa”. Di dalam adat disebutkan “jalan pasa kaditampuah, labuah golong nan kadituruik, usah manyimpang kiri jo kanan, condong usah kamari rabah, luruih manantang garih adat”. Artinya adalah kebenaran.

Jalan nan pasa menurut adat disebutkan “baadat, balimbago, bacupak, bagantang” (baradat, berlembaga, bercupak, dan bergantang). Baadat artinya memakai dan mematuhi aturan adat yang berlaku. Balimbago artinya memiliki pertimbangan berdasarkan pengetahuan dan akal. Pertimbangan tersebut berdasarkan kepada mungkin dan patut. Bercupak dan bergantang artinya berukuran dan kertakaran. Segala tindakan harus berdasarkan ukuran atau ukuran tertentu. Jadi jalan nan pasa itu adalah jalan yang benar menurut adat menurut limbago, menurut cupak dan gantang.

3. Mamaliharo Anak dan Kamanakan

Penghulu wajib memelihara anak dan kemenakannya. Sebagai pemimpin ia selalu memperhatikan anak dan kemenakannya. Memeliharanya dalam segala tindakan. Ia menyuruh kemenakan berbuat bak dan melarang berbuat buruk. Tanggung jawab tersebut diungkapkan di dalam adat sebagai berikut:

Hanyuik bapinteh, hilang bacari,
Tarapuang bakaik, tabanam basalami,
Siang dicaliak-caliak, malam didanga-danga,
Lupo maingekkan, takalok manjagokan,
Senteng babilai, kurang batukuak,
Panjang bakarek, singkek bauleh,
Kamanakan disambah batin, mamak disambah lahia

4. Mamaliharo Harato Pusako

Penghulu wajib memelihara harta pusaka. Harta pusaka merupakan harta kaum, harta milik kaum dalam pasukuannya. Harta pusaka itu merupakan modal utama untuk mensejahterakan anak dan kemenakannya. Oleh karena itu penghulu wajib memeliharanya. Harta itu tidak boleh habis, tidak boleh dijual, dan tidak boleh digadaikan. Dalam adat disebutkan sebagai berikut:

Jua nan indak dimakan bali,
Sando nan indak dimakan gadai,
Gadai nan indak dimakan pagang,
Amanah jan hilang, suku jan baranjak,
Bangso jan putuih, harato jan tajua jo tagadai,
Rusak adat karanonyo

Penggunaan harta pusaka diatur oleh penghulu. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak-kemenakan, untuk memelihara adat dan untuk menutup malu di dalam kaum. Harta pusaka hanya boleh digadaikan pada saat yang amat genting seperti ungkapan adat:

Kok tasasak ikan kaampang,
Tasasak kijang karimbo,
Indak dapek batinggang lai,
Tak kayu janjang dikapiang,
Tak ameh bungka diasah,
Tak aia talang dipancuang,
Guno harato pandidiang malu

Jika terjadi keadaan yang demikian, harta pusaka dapat digadaikan. Menggadaikan harta pusaka hanya boleh karena “adat tak badiri, rando gadang indak balaki, rumah gadang katirisan, dan maik tabujua tangah rumah. Selain dari keempat hal tersebut, harta pusaka tidak boleh digadaikan. Semuanya itu menjadi tanggung jawab penghulu memeliharanya.Sumber Referensi:


Amran, Rusli. 1981. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Junus, Umar. 1984. Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, Suatu Problema Sosiologi Sastra. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Mahmud, St. dkk 1978. Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah. Limo Kaum: Tanpa Penerbit.
Navis, A.A 1986. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Pt Pustaka Garafitipers.
Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. Rajo. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Jakarta Mutiara.
Thaib, Darwis, glr. Dt. Sidi Bandoro. 1965. Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi: NV Nusantara.
Zulkarnaini. 1994. Modul Mata Pelajaran Muatan Lokal SLTP Terbuka. Jakarta: Depdikbud, Proyek Peningkatan Mutu dan Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP.
Ramayulis, dkk. Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau pada SD, SLTP, SLTA di Sumatera Barat. Padang: Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1984. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Karya CV.
Syarifuddin, Amir. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
Tuah, H.Datoek, tt. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.

Komentar