Definisi Sistem Kelarasan Minangkabau Secara Bahasa

Laras dalam bahasa Indonesia dan lareh dalam bahasa Minangkabau memiliki arti dan makna sama. lareh (laras) adalah dasar pemerintahan menurut adat Minangkabau. Pada zaman Belanda, lareh (laras) mengalami perubahan makna menjadi distrik pemerintahan di Minangkabau, setiap daerahnya dipimpin oleh seorang ‘lareh’. Sedangkan pembicaraan pada bagian ini mengacu kepada makna yang pertama, yaitu lareh (laras) sebagai pemerintahan menurut adat Minangkabau.

Definisi Sistem Kelarasan Menurut Adat Minangkabau

Kata lareh (laras) menjadi kelarasan. Kelarasan adalah sistem pemerintahan menurut adat Minangkabau. Oleh karena kedua sesepuh adat Minangkabau, maka sistemnya pun ada dua pula. Kedua sistem ini saling mengisi dan saling menguatkan. Sistem yang satu dikembangkan oleh Datuak Katumanggungan berpusat kepada pimpinan atau raja. Sedangkan sistem Datuak Parpatiah Nan Sabatang berdaulat kepada rakyat. Pertemuan keduanya melahirkan sistem pemerintahan yang khas di Minangkabau.

Sistem Kelarasan Datuak Katumanggungan

Sistem yang dikembangkan oleh tokoh Datuak Katumanggungan diungkapkan dalam kato pusako (kata pusaka) Minangkabau yang berbunyi:

Nan babarih nan bapaek,
Nan baukua nan bacoreng,
Coreng barih buliah diliek,
Titiak dari ateh, turun dari tanggo
Tabujua lalu, tabalintang patah,

Jika diartikan kedalam bahasa Minangkabau, kira-kira berbunyi seperti berikut:

Nan babarih nan bapaek,
Yang berbaris yang dipahat
Nan baukua nan bacoreng,
Yang berukur yang bercoreng,
Coreng barih buliah diliek,
Coreng baris boleh dilihat
Titiak dari ateh, turun dari tanggo
Titik dari atas, turun dari tangga
Tabujua lalu, tabalintang patah,
Terbujur lalu, terbelintang patah

Sistem ini dikembangkan oleh Datuak Katumanggungan ini sangat ketat dan sangat taat pada ketentuan yang dibuat. Dalam menjalankan peraturan, tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar. Semua yang telah digariskan oleh peraturan harus terlaksana walau apapun alasannya.

Sistem Kelarasan Datuak Parpatiah Nan Sabatang

Sistem yang dipimpin oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang juga diungkapkan dalam kata pusaka sebagai berikut:

Putuih rundiangan dek sakato,
Rancak rundiangan disapakati,
Kato surang dibulati,
Kato basamo kato mufakat,
Saukua mako manjadi,
Sasuai mako takanak,
Tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati
Di lahia lah samo nyato, di batin buliah dilieki

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyi seperti berikut:

Putuih rundiangan dek sakato,
Putus rundingan karena sekata
Rancak rundiangan disapakati,
Rancak rundingan disepakati
Kato surang dibulati,
Kata sendiri dibulati
Kato basamo kato mufakat,
Kata bersama kata mufakat
Saukua mako manjadi,
Seukur maka menjadi
Sasuai mako takanak,
Sesuai maka terkenak
Tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati
Tuah karena sekata, mulanya rundingan dimufakati
Di lahia lah samo nyato, di batin buliah dilieki
Di lahir telah sama nyata, di batin boleh dilihatiSumber Referensi:


Amran, Rusli. 1981. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Junus, Umar. 1984. Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, Suatu Problema Sosiologi Sastra. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Mahmud, St. dkk 1978. Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah. Limo Kaum: Tanpa Penerbit.
Navis, A.A 1986. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Pt Pustaka Garafitipers.
Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. Rajo. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Jakarta Mutiara.
Thaib, Darwis, glr. Dt. Sidi Bandoro. 1965. Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi: NV Nusantara.
Zulkarnaini. 1994. Modul Mata Pelajaran Muatan Lokal SLTP Terbuka. Jakarta: Depdikbud, Proyek Peningkatan Mutu dan Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP.
Ramayulis, dkk. Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau pada SD, SLTP, SLTA di Sumatera Barat. Padang: Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1984. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Karya CV.
Syarifuddin, Amir. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
Tuah, H.Datoek, tt. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.

Komentar