Daerah Rantau Penduduk Luhak Limo Puluah Koto Terdahulu

Luhak Limo Puluah Koto disebut juga dengan “luhak nan bungsu”. Sama dengan luhak yang lain, penduduk Luhak yang bungsu ini juga memiliki daerah rantau. Tujuannya pergi merantau juga sama, yaitu mencari kehidupan yang lebih baik. Sembari merantau mereka juga mengembangkan budaya dan adatnya di perantauan. Akhirnya daerah rantau tersebut juga menjadi wilayah Minangkabau.

Daerah Rantau Penduduk Luhak Limo Puluah Koto

Rantau Luhak Limo Puluah Koto ternyata juga sangat luas. Wilayahnya memasuki daerah provinsi Riau sekarang. Daerah Riau yang termasuk dalam Rantau Luhak Limo Puluah Koto adalah Riau daratan. Daerah-daerah tersebut adalah Rantau Kampar Kanan dan Rantau Kampar Kiri.

Daerah-daerah yang termasuk ke wilayah rantau tersebut antara lain adalah Manggilang jo Tanjuang Bali, Pangkalan jo Koto Alam, Gunuang Malintang, Muaro Paeti, Tanjuang Baringin, sampai Ka Rokan Pandalian, Singingi Gunuang Sailan, Kuntu jo Lipek Kain, Ludai jo Ujuang Bukik, Sanggan jo Tanjuang Balik. Tigo Baleh Koto Kampar, Sibiruang, Gunuang Malelo, Tabiang jo Tanjuang, Gunuang Bungsu Muaro Takui, Pongkai jo Binamang, Tanjuang Abai jo Pulau Gadang, Baluang Koto Sitangkai, Tigo Baleh Jo Lubuak Aguang, Limo Koto Kampar Kuok jo Salo, Bangkinang jo Rumbio, Aia Tirih, Taratak Buluah, Pangkalan Indawang, Pangkalan Kapeh, Pangkalan Sarai, jo Koto Laweh.

Selain yang disebutkan, masih banyak lagi yang lain. Berkemungkinan nama-nama daerah yang disebutkan di atas telah melakukan perubahan atau pergantian nama untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.


Sumber Referensi:


Amran, Rusli. 1981. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Junus, Umar. 1984. Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, Suatu Problema Sosiologi Sastra. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Mahmud, St. dkk 1978. Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah. Limo Kaum: Tanpa Penerbit.
Navis, A.A 1986. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Pt Pustaka Garafitipers.
Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. Rajo. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Jakarta Mutiara.
Thaib, Darwis, glr. Dt. Sidi Bandoro. 1965. Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi: NV Nusantara.
Zulkarnaini. 1994. Modul Mata Pelajaran Muatan Lokal SLTP Terbuka. Jakarta: Depdikbud, Proyek Peningkatan Mutu dan Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP.
Ramayulis, dkk. Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau pada SD, SLTP, SLTA di Sumatera Barat. Padang: Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1984. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Karya CV.
Syarifuddin, Amir. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
Tuah, H.Datoek, tt. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.image: zalpiliang.wordpress.com


Komentar