Ciri Khas Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Minangkabau

Sistem adalah separangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan atau kelompok. Lalu kerabat adalah pertalian keluarga, sedangkan kekerabatan adalah perihal yang berhubungan dengan pertalian keluarga. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerabatan Minangkabau adalah hubungan yang teratur antara individu di Minangkabau sehingga membentuk suatu kesatuan atau kelompok.

Definisi Sistem Kekerabatan Menurut Adat Minangkabau

Kekerabatan tersebut menciptakan kebersamaan orang Minangkabau menjadi kokoh. Kebersamaan menjadikan hubungan antara individu dan hubungan antar keluarga semakin akrab. Akan tetapi kekerabatan bukan menjadikan setiap individu atau kelompok lebur dan tidak menonjolkan “keluargaisme dan sukuisme”.

Hal tersebut diungkapkan dalam kato pusako (kata pusaka) Minangkabau sebagai berikut:

Tagak basuku mamaga suku,
Tagak bakampuang mamaga kampuang,
Tagak banagari mamaga nagari,
Tagak babangso mamaga bangso

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia kira-kira berbunyi seperti berikut:

Tagak basuku mamaga suku,
Berdiri di dalam suku memagar suku,
Tagak bakampuang mamaga kampuang,
Berdiri di dalam kampung memagar kampung,
Tagak banagari mamaga nagari,
Berdiri di dalam negeri memagar negeri,
Tagak babangso mamaga bangso
Berdiri di dalam bangsa memagar bangsa,

Selain kato pusako, rasa kebersamaan tersebut juga di ungkapkan dalam kata-kata sebagai berikut:

Sasakik sasanang, sahino semalu
Nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari
Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang
Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun
Tatilantang samo minum ambun,
Tatilungkuik samo makan tanah,
Laki-laki samalu, parampuan sarasan

Ungkapan tersebut jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, kira-kira berbunyi seperti berikut:

Sasakik sasanang, sahino semalu
Sesakit sesenang, sehina semalu
Nan ado samo dimakan, nan indak samo dicari
Yang ada sama dimakan, yang tidak sama dicari
Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang
Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun
Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun
Tatilungkuik samo makan tanah,
Tertelentang sama minum embun
Tatilantang samo minum ambun,
Tertelungkup sama makan tanah
Laki-laki samalu, parampuan sarasan
Laki-laki semalu, perempuan serasa


Sumber Referensi:


Amran, Rusli. 1981. Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
Junus, Umar. 1984. Kaba dan Sistem Sosial Minangkabau, Suatu Problema Sosiologi Sastra. Jakarta: PN Balai Pustaka.
Mahmud, St. dkk 1978. Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah. Limo Kaum: Tanpa Penerbit.
Navis, A.A 1986. Alam Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Pt Pustaka Garafitipers.
Penghulu, M. Rasyid Manggis Dt. Rajo. 1982. Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya. Jakarta Mutiara.
Thaib, Darwis, glr. Dt. Sidi Bandoro. 1965. Seluk Beluk Adat Minangkabau. Bukittinggi: NV Nusantara.
Zulkarnaini. 1994. Modul Mata Pelajaran Muatan Lokal SLTP Terbuka. Jakarta: Depdikbud, Proyek Peningkatan Mutu dan Pelaksanaan Wajib Belajar SLTP.
Ramayulis, dkk. Buku Mata Pelajaran Muatan Lokal tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau pada SD, SLTP, SLTA di Sumatera Barat. Padang: Tanpa Tahun, Tanpa Penerbit.
Penghulu, H. Idrus Hakimy Dt. Rajo. 1984. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: Remaja Karya CV.
Syarifuddin, Amir. 1984. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Jakarta: Gunung Agung.
Tuah, H.Datoek, tt. Tambo Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.image: blogminangkabau.wordpress.com

Komentar